Sripratyan Girasahasranama Stotram

Sripratyan Girasahasranama Stotram – A Lyrics

|| sripratyangirasahasranamastotram||
srirudrayamalatantre dasavidyarahasye

isvara uvaca ||
srnu devi pravaksyami sampratam tvatpurahsaram ||
sahasranama paramam pratyangirayah siddhaye ||

sahasranamapathe yah sarvatra vijayi bhavet ||
parabhavo na casyasti sabhayam vasane rane ||

tatha tusta bhaveddevi pratyangirasya pathatah ||
yatha bhavati devesi sadhakah siva eva hi ||

asvamedhasahasrani vajapeyasya kotayah ||
sakrtpathena jayante prasanna yatpara bhavet ||

bhairavo’sya rsischando’nustup devi samirita ||
pratyangira viniyogah syatsarvasampatti hetave ||

sarvakaryesu samsiddhih sarvasampattida bhavet ||
evam dhyatva patheddevim yadichedatmano hitam ||

atha dhyanam ||
asambara muktakaca ghanacchavirdhyeya sacarmasikara vibhusana ||
damstrogravaktra grasitahita tvaya pratyangira sankaratejaserita ||

Om asya sripratyangirasahasranamamahamantrasya,
bhairava rsih, anustup chandah, sripratyangira devata,
hrim bijam, srim saktih, svaha kilakam
mama sarvakaryasiddhayarthe vidyasiddhyarthe namaparayane viniyogah ||
Om devi pratyangira sevya sirasa sasisekhara ||
sama’sama dharmini ca samastasurasemusi || 1 ||

sarvasampattijanani samada sindhusevini ||
sambhusimantini somaradhya ca vasudha rasa || 2 ||

rasa rasavati vela vanya ca vanamalini ||
vanajaksi vanacari vani vanavinodini || 3 ||

vegini vegada vegabala sthanabaladhika ||
kala kalapriya kauli komala kalakamini || 4 ||

kamala kamalasya ca kamalastha kalavati ||
kulina kutila kanta kokila kulabhasini || 5 ||

kirakelih kala kali kapalinyapi kalika ||
kesini ca kusavarta kausambi kesavapriya || 6 ||

kasi kasapaha kamsisankasa kesadayini ||
kundali kundalistha ca kundalangadamandita || 7 ||

kusapasi kumudini kumudapritivardhini ||
kundapriya kundarucih kurangamadamodini || 8 ||

kuranganayana kunda kuruvrndabhinandini ||
kusumbhakusuma kincitkvanatkinkinika katuh || 9 ||

kathora karana kantha kaumudi kambukanthini ||
kapardini kapatini kathini kalakanthika || 10 ||

kibruhasta kumari ca kurunda kusumapriya ||
kunjarastha kunjarata kumbhikumbhastanadvaya || 11 ||

kumbhika karabhorusca kadalidalasalini ||
kupita kotarastha ca kankali kandasekhara || 12 ||

ekantavasini kincitkampamanasiroruha ||
kadambari kadambastha kunkumi premadharini || 13 ||

kutumbini priyayukta kratuh kratukari kriya ||
katyayani krttika ca kartikeyapravartini || 14 ||

kamapatni kamadhatri kamesi kamavandita ||
kamarupa kamagatih kamaksi kamamohita || 15 ||

khadgini khecari khanja khanjariteksana khala ||
kharaga kharanasa ca kharasya khelanapriya || 16 ||

kharamsuh khetini kharakhatvangadharini ||
khalakhandini vikhyatih khandita khandavi sthira || 17 ||

khandapriya khandakhadya sendukhanda ca khanjani ||
ganga godavari gauri gomatyapi ca gautami || 18 ||

gaya gaurgaji gagana garudi garudadhvaja ||
gita gitapriya gotra gotraksayakari gada || 19 ||

giribhupaladuhita goga gokulavardhini ||
ghanastani ghanarucirghanorurghananihsvana || 20 ||

ghutkarini ghutakari ghughukaparivarita ||
ghantanadapriya ghanta ghanaghotapravahini || 21 ||

ghorarupa ca ghora ca ghunipriti ghananjani ||
ghrtaci ghanamustisca ghataghanta ghatamrta || 22 ||

ghatasya ghatanada ca ghatapatanivarini ||
cancarika cakori ca camunda ciradharini || 23 ||

caturi capala caruscala cela calacala ||
catuscirantana caka ciya camikaracchavih || 24 ||

capini capala campuscittacintamaniscita ||
caturvarnyamayi cancaccaura capa camatkrtih || 25 ||

cakravarti vadhuscakra cakranga cakramodini ||
cetascari cittavrttiraceta cetanaprada || 26 ||

campeyi campakapritiscandi candalavasini || (capriya cakrika)
ciranjivitadacitta tarumulanivasini || 27 ||

churika chatramadhyastha chidra chedakari chida ||
chucchundaripalapritih chundaribhanibhasvana || 28 ||

chalini chalavacchinna chitika chekakrttatha ||
chadmini chandasi chaya chayakrcchadirityapi || 29 ||

jaya ca jayada jatirjrmbhini jamalayuta ||
jayapuspapriya jaya japya japyajagajjanih || 30 ||

jambupriya jayastha ca jangama jangamapriya ||
janturjantupradhana ca jaratkarna jaradgava || 31 ||

jatipriya jivanastha jimutasadrsacchavih ||
janya janahita jaya jambhajambhilasalini || 32 ||

javada javavadvaha jamani jvaraha jvari ||
jhanjha nilamayi jhanjhajhanatkarakaracala || 33 ||

jhimtisa jhasyakrt jhampa yamatrasanivarini ||
tankarastha tankadhara tankarakarana tasi || 34 || var takarastha
thakura thikrtiscaiva thinthiravasanavrta ||
thantha nilamayi thantha thanatkarakara thasa || 35 ||

dakini damara caiva dindimadhvaninadini ||
dhakkapriyasvana dhakkatapini tapini tatha || 36 ||

taruni tundila tunda tamasi ca tapahpriya ||
tamra tamrambara tali talidalavibhusana || 37 ||

turanga tvarita tota totala tadini tula ||
tapatrayahara tara talakesi tamalini || 38 ||

tamaladalavacchaya talasvanavati tami ||
tamasi ca tamisra ca tivra tivraparakrama || 39 ||

tatasthatilatailakta tarini tapanadyutih ||
tilottama tilakakrttarakadhisasekhara || 40 ||

tilapuspapriya tara tarakesakutumbini ||
sthanupatni sthitikari sthalastha sthalavardhini || 41 ||

sthitisthairya sthavistha ca sthavatih sthulavigraha ||
dantini dandini dina daridra dinavatsala || 42 ||

devi devavadhurdaityadamini dantabhusana ||
dayavati damavati damada dadimastani || 43 ||

dandasukanibha daityadarini devata”nana ||
dolakrida dayalusca dampati devatamayi || 44 ||

dasa dipasthita dosa dosaha dosakarini ||
durga durgartisamani durgama durgavasini || 45 ||

durgandhanasini duhstha duhsvapnasamakarini ||
durvara dundubhidhvana duraga duravasini || 46 ||

darada daraha datri dayada duhita dasa ||
dhurandhara dhurina ca dhaureyi dhanadayini || 47 ||

dhira dhiradharitri ca dharmada dhiramanasa ||
dhanurdhara ca dhamini dhurta dhurtaparigraha || 48 ||

dhumavarna dhumapana dhumala dhumamodini ||
nalini nandani nanda nandini nandabalika || 49 ||

navina narmada narmi nemirniyamaniscaya ||
nirmala nigamacara nimnaga nagnika nimih || 50 ||

nala nirantara nighni nirlepa nirguna natih ||
nilagriva niriha ca niranjanajani navi || 51 ||

navanitapriya nari narakarnavatarini ||
narayani nirakara nipuna nipunapriya || 52 ||

nisa nidra narendrastha namita namitapi ca ||
nirgundika ca nirgunda nirmamsa nasikabhidha || 53 ||

patakini pataka ca palapritiryasasvini ||
pina pinastana patni pavanasanasayini || 54 ||

para parakala paka pakakrtyaratipriya ||
pavanastha supavana tapasi pritivardhini || 55 ||

pasuvrddhikari pustih posani puspavardhini ||
puspini pustakakara punnagatalavasini || 56 ||

purandarapriya pritih puramarganivasini ||
pesa pasakara pasabandhaha pamsulapasuh || 57 ||

patah patasa parasudharini pasini tatha ||
papaghni patipatni ca patita’patitapi ca || 58 ||

pisaci ca pisacaghni pisitasanatosita ||
panada panapatra ca panadanakarodyata || 59 ||

pesa prasiddhih piyusa purna purnamanoratha ||
patadgarbha patadgatra paunahpunyapivapura || 60 ||

pankila pankamagna ca pamipa panjarasthita ||
pancama pancayama ca pancata pancamapriya || 61 ||

pancamudra pundarika pingala pingalocana ||
priyangumanjari pindi pandita panduraprabha || 62 ||

pretasana priyalustha pandughni pitasapaha ||
phalini phaladatri ca phalasri phanibhusana || 63 ||

phutkarakarini sphara phulla phullambujasana ||
phirangaha sphitamatih sphitih sphitikari tatha || 64 ||

vanamaya balaratirbalini balavardhini ||
venuvadya vanacari vira bijamayi api || 65 ||

vidya vidyaprada vidyabodhini vedadayini ||
budhamata ca buddha ca vanamalavati vara || 66 ||

varada varuni vina vinavadanatatpara ||
vinodini vinodastha vaisnavi visnuvallabha || 67 ||

vidya vaidyacikitsa ca vivasa visvavisruta ||
vitandra vihvala vela virava viratirvara || 68 ||

vividharkakara vira bimbosthi bimbavatsala ||
vindhyastha viravandya ca variyanaparacavit || 69 ||

vedantavedya vaidya ca vedasya vijayaprada ||
virodhavardhini vandhya vandhyabandhanivarini || 70 ||

bhagini bhagamala ca bhavani bhayabhavini ||
bhima bhimanana bhaimi bhangura bhimadarsana || 71 ||

bhilli bhalladhara bhirurbherundi bhirbhayapaha ||
bhagasarpinyapi bhaga bhagarupa bhagalaya || 72 ||

bhagasana bhagamoda bheri bhankararanjita ||
bhisana bhisanarava bhagavatyapi bhusana || 73 ||

bharadvaji bhogadatri bhavaghni bhutibhusana ||
bhutida bhumidatri ca bhupatitvapradayini || 74 ||

bhramari bhramari nila bhupalamukutasthita ||
matta manoharamana manini mohani mahi || 75 ||
var bhamini
mahalaksmirmadaksiba madiya madiralaya ||
madoddhata matangastha madhavi madhumadini || 76 ||

medha medhakari medhya madhya madhyavayasthita ||
madyapa mamsala matsyamodini maithunoddhata || 77 ||

mudra mudravati mata maya mahima mandira ||
mahamaya mahavidya mahamari mahesvari || 78 ||

mahadevavadhurmanya madhura viramandala ||
medasvini miladasrirmahisasuramardini || 79 ||

mandapastha mathastha ca madiragamagarvita ||
moksada mundamala ca mala malavilasini || 80 ||

matangini ca matangi matangatanayapi ca ||
madhusrava madhurasa madhukakusumapriya || 81 ||

yamini yamininathabhusa yavakaranjita ||
yavankurapriya maya yavani yavanadhipa || 82 ||

yamaghni yamakanya ca yajamanasvarupini ||
yajna yajva yajuryajva yasonikarakarini || 83 ||

yajnasutraprada jyestha yajnakarmakari tatha ||
yasasvini yakarastha yupastambhanivasini || 84 ||

ranjita rajapatni ca rama rekha raverani ||
rajovati rajascitra rajani rajanipatih || 85 ||

ragini rajyanirajya rajyada rajyavardhini ||
rajanvati rajanitistatha rajatavasini || 86 ||

ramani ramaniya ca rama ramavati ratih ||
retovati ratotsaha rogahrdrogakarini || 87 ||

ranga rangavati raga ragajna ragakrdrana ||
ranjika ranjikaranja ranjini raktalocana || 88 ||

raktacarmadhara ranja raktastha raktavadini ||
rambha rambhaphalapriti rambhoru raghavapriya || 89 ||

rangabhrdrangamadhura rodasi rodasigraha ||
rodhakrdrodhahantri ca rogabhrdrogasayini || 90 ||

vandi vadistuta bandha bandhukakusumadhara ||
vanditra vanditamata vindura vaindavividha || 91 ||

vinki vinkapala vinka vinkastha vinkavatsala ||
vadirvilagna vipra ca vidhirvidhikari vidha || 92 ||

sankhini sankhavalaya sankhamalavati sami ||
sankhapatrasini sankhasankha sankhagala sasi || 93 ||

samvi saravati syama syamangi syamalocana ||
smasanastha smasana ca smasanasthalabhusana || 94 ||

samada samahantri ca sakini sankusekhara ||
santih santiprada sesa sesastha sesadayini || 95 ||

semusi sosini siri saurih saurya sara sirih ||
sapaha sapahanisa sampa sapathadayini || 96 ||

srngini srngapalabhuk sankari sankari ca ya ||
sanka sankapaha samstha sasvati sitala siva || 97 ||

sivastha savabhukta ca savavarna sivodari ||
sayini savasayana simsapa sisupalini || 98 ||

savakundalini saiva sankara sisira sira ||
savakanci savasrika savamala savakrtih || 99 ||

sayani sankuva saktih santanuh siladayini ||
sindhuh sarasvati sindhusundari sundaranana || 100 ||

sadhuh siddhih siddhidatri siddha siddhasarasvati ||
santatih sampada sampatsamvitsaratidayini || 101 ||

sapatni sarasa sara sarasvatikari svadha ||
sarahsama samana ca samaradhya samastada || 102 ||

samiddha samada samma sammoha samadarsana ||
samitih samidha sima savitri savidha sati || 103 ||

savata savanadara savana samara sami ||
simira satata sadhvi saghrici ca sahayini || 104 ||

hamsi hamsagatirhamsa hamsojjvalanicoluyuk ||
halini halada hala harasrirharavallabha || 105 ||

hela helavati hesa hresastha hresavardhini ||
hanta hantirhata hatya ha hanta tapaharini || 106 ||

hankari hantakrddhanka hiha hata hatahata ||
hemaprada hamsavati hari hatarisammata || 107 ||

hori hotri holika ca homa homo havirharih ||
harini harininetra himacalanivasini || 108 ||

lambodari lambakarna lambika lambavigraha ||
lila lolavati lola lalani lalita lata || 109 ||
var loka
lalamalocana locya lolaksi laksana lala ||
lampati lumpati lampa lopamudra lalantini || 110 ||

lantika lambika lamba laghima laghumadhyama ||
laghiyasi laghudayi luta lutanivarini || 111 ||

lomabhrllomalopta ca luluti lulusamyati ||
lulayastha ca lahari lankapurapurandari || 112 ||

laksmirlaksmiprada laksmya laksabalamatiprada ||
ksunna ksupa ksana ksina ksama ksantih ksanavati || 113 ||

ksama ksamodari ksima ksaumabhrtksatriyangana ||
ksaya ksayakari ksira ksirada ksirasagara || 114 ||

ksemankari ksayakari ksayada ksanada ksatih ||
ksuranti ksudrika ksudra ksutksama ksarapataka || 115 ||

|| phalasrutih ||
matuh sahasranamedam pratyangirya varapradam || 1 ||

yah pathetprayato nityam sa eva syanmahesvarah ||
anacantah pathennityam daridro dhanado bhavet || 2 ||

( var yah pathetprayato nityam daridro dhanado bhavet)
mukah syadvakpatirdevi rogi nirogatam vrajet ||
aputrah putramapnoti trisu lokesu visrutam || 3 ||

vandhyapi sute tanayan gavasca bahudugdhadah ||
rajanah padanamrah syustasyadasa iva sphutah || 4 ||

arayah sanksayam yanti manasa samsmrta api ||
darsanadeva jayante nara naryo’pi tadvasah || 5 ||

karta harta svayamviro jayate natrasamsayah ||
yam yam kamayate kamam tam tam prapnoti niscitam || 6 ||

duritam na ca tasyaste nasti sokah kadacana ||
catuspathe’rdharatre ca yah pathetsadhakottamah || 7 ||

ekaki nirbhayo dhiro dasavartam stavottamam ||
manasa cintitam karyam tasya sidhirna samsayah || 8 ||

vina sahasranamna yo japenmantram kadacana ||
na siddho jayate tasya mantrah kalpasatairapi || 9 ||

kujavare smasane ca madhyanhe yo japedatha ||
satavartya sarjayeta karta harta nrnamiha || 10 ||

rogantardho nisayante pathitamasi samsthitah ||
sadyo nirogatameti yadi syannirbhayastada || 11 ||

ardharatre smasane va sanivare japenmanum ||
astottarasahasram taddasavaram japettatah || 12 ||

sahasranama cettaddhi tada yati svayam siva ||
mahapavanarupena ghoragomayunadini || 13 ||

tada yadi na bhitih syattato drohiti va bhavet ||
tada pasubalim dadyatsvayam grnhati candika || 14 ||

yathestam ca varam dattva yati pratyangira siva ||
rocanagurukasturi karpuramadacandanah || 15 ||

kunkumaprathamabhyam tu likhitam bhurjapatrake ||
subhanaksatrayoge tu krtrimakrtasatkriyah || 16 ||

krtasampatanasiddhirdharayeddaksine kare ||
sahasranama svarnastham kanthe vapi jitendriyah || 17 ||

tada yantre namenmantri kruddha sammriyate narah ||
yasmai dadati yah svasti sa bhaveddhanadopamah || 18 ||

dustasvapadajantunam na bhih kutrapi jayate ||
balakanamimam raksam garbhininamapi dhruvam || 19 ||

mohanam stambhanakarsamaranoccatanani ca ||
yantradharanato nunam jayante sadhakasya tu || 20 ||

nilavastre vilikhatam dhvajayam yadi tisthati ||
tada nasta bhavatyeva pracanda parivahini || 21 ||

etajjaptam mahabhasma lalate yadi dharayet ||
taddarsanata eva syuh praninastasya kinkarah || 22 ||

rajapatnyo’pi vasagah kimanyah parayositah ||
etajjaptam pibettoyam masaikena mahakavih || 23 ||

panditasca mahadikso jayate natrasamsayah ||
saktim sampujya devesi pathetstotram varam subham || 24 ||

iha loke sukhambhuktva paratra tridivam vrajet ||
iti namasahasram tu pratyangira manoharam || 25 ||

gopyam guptatamam loke gopaniyam svayonivat || 26 ||

|| iti srirudrayamale tantre dasavidyarahasye
sripratyangirasahasranamastotram sampurnam ||In case, if you want “Sripratyan Girasahasranama Stotram in Hindi” or in any other language, please use the Google Translate option in this web page to see the lyrics in your favourite language.

Add Comment